* The organizer *

Vedúci kapely a technická podpora /  Lead Manager and technical support:

  Peter Kovárik   +421903475367   info@blackandwhite.sk

Plagát na stiahnutie / Poster Download:

 

1

Poster available for group organizer, type in a space reserved for the date and type of action. JPG format at a resolution (3425×4961), the size of 3.16 megabytes Maybe quality printing up to A2 format. If you are interested is available PSD working version, or modify the request in writing the required data.

 

Plagát skupiny k dispozícii pre organizátora, vyhradený priestor pre vpísanie  dátumu a druhu akcie. Formát JPG v rozlíšení (3425×4961), veľkosť 3,16MB. Možná kvalitná tlač do formátu A2. V prípade záujmu je k dispozícii pracovná verzia PSD, alebo na požiadanie upravíme a v píšeme požadované údaje.

 

Rozmiestnenie na stiahnutie / Stageplan Download:

 

Complete stageplan available for download. With custom sound system is needed 1x 230V 16A socket and space min: 4 x 2.5 m. Ideally 6 x 3.2 m.

Kompletný stageplan k dispozícii na stiahnutie. V prípade vlastného ozvučenia nutná zásuvka 1x 230V 16A a priestor min: 4 x 2,5m. Ideálne 6 x 3,2m.

Technické údaje / Technical information

  Ukážky / illustration